Deklaracja dostępności

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uczelnianej Platformy Edukacyjnej SWWS

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona częściowo nie spełnia dostępności za pomocą klawiatury;
 • strona częściowo nie spełnia standardów w zakresie alternatywnego tekstu;
 • strona częściowo nie spełnia standardów w zakresie dostępnego tekstu;
 • tylko audio oraz tylko wideo (nagranie), bez tekstu alternatywnego;
 • audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie);
 • audiodeskrypcja (nagranie);
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (są to starsze dokumenty wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron i portali internetowych oraz niektóre dokumenty wytworzone przez inne podmioty zewnętrzne w formie skanu lub plików graficznych);
 • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących;
 • zamieszczane na stronach serwisu mapy statyczne i interaktywne bądź w ogóle nie mają wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, bądź mają ograniczone wsparcie w postaci opisów statycznych;
 • nie wszystkie formularze na stronach serwisu mają wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostepności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-23.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Administrator, moodle@swws.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 627 669 669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Last modified: Wednesday, 23 February 2022, 2:40 PM