List of active policies

Name Type User consent
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych Privacy policy All users
Polityka Cookies Privacy policy All users
Regulamin Akademickiej Platformy Edukacyjnej Site policy All users

Summary

Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Full policy

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

1.    Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 50, 02-520 Warszawa.

2.    Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres jego siedziby lub elektronicznie pod adresem: kontakt@swws.edu.pl.

3.    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ich przetwarzaniem, w następujący sposób:

1)    e-mail: iod@swws.edu.pl;

2)    pisemnie na adres siedziby administratora.

4.    Dane osobowe przetwarzane będą w celu wspomagania procesu kształcenia na studiach, studiach podyplomowych, a także szkoleń wstępnych, zawodowych, specjalistycznych oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5.    Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

1)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa, o których mowa w pkt. 1.

6.    Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim są przetwarzane, a także przez okres wynikający z obowiązujących przepisów archiwalnych.

8.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

2)    sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

3)    żądania usunięcia danych, na zasadach określonych w art. 17 RODO;

4)    ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

5)    przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

6)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą;

7)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

9.    W oparciu o podane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10.  Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji i obsługi konta jest obowiązkowe. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia udział w procesach kształcenia organizowanych z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

 


Summary

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Objaśnia, czym są pliki Cookies i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Full policy

§ 1

Podstawowe definicje

 1. Administrator - Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, prowadząca działalność pod adresem: ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5213842228, o nadanym numerze REGON: 381510697, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w Urządzeniu Użytkownika.
 2. Serwis – strona internetowa Uczelnianej Platformy Edukacyjnej, funkcjonująca pod adresem: https://moodle.swws.edu.pl.
 3. Serwis zewnętrzny - strony internetowe partnerów, usługodawców bądź usługobiorców Administratora.
 4. Użytkownik - każdy podmiot, dla którego świadczone są usługi drogą elektroniczną poprzez Serwis.
 5. Cookies (ciasteczka) - to pliki, głównie tekstowe, zapisywane oraz przechowywane na Urządzeniu Użytkownika podczas przeglądania Serwisu.
 6. Urządzenie - urządzenie elektroniczne z oprogramowaniem, przy pomocy którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

§ 2

Rodzaje Cookies

 1. Cookies “sesyjne” - są to pliki tymczasowe, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (strony internetowej).
 2. Cookies “trwałe” - są to pliki przechowywane przez Serwis w Urządzeniu Użytkownika do czasu ich ręcznego usunięcia lub przez czas określony w parametrach konfiguracji Urządzenia.
 3. Cookies “wewnętrzne” - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 4. Cookies “zewnętrzne” - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.

 

§ 3

Cele wykorzystywania Cookies

 1. Funkcjonowanie Serwisu – Administrator wykorzystuje pliki Cookies do zapewnienia niezbędnych funkcji Serwisu: logowania i uwierzytelniania Użytkownika, obsługi podstawowych funkcjonalności oraz ochrony przed niewłaściwym wykorzystywaniem konta przez Użytkownika.
 2. Dane statystyczne i analiza –Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych, takich jak statystyki odwiedzin Serwisu oraz analizy zachowania Użytkownika w serwisie.
 3. Dostosowanie i personalizacja Serwisu – Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celach dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika i zapamiętywania jego preferencji, takich jak preferowany język czy dane logowania. Służy to usprawnieniu usług świadczonych poprzez Serwis.
 4. Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

 

§ 4

Warunki przechowywania Cookies

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich zapisywania oraz uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać poprzez konfigurację przeglądarki internetowej.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć pliki Cookies w przeglądarkach internetowych oraz urządzeniach mobilnych. Szczegółowa informacja, w jaki sposób można to zrobić, znajduje się na stronie: jak wyłączyć pliki Cookies?
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć zapisane pliki Cookies korzystając z dostępnych narzędzi Urządzenia, za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

§ 5

Wymagania serwisu

 1. Wprowadzanie ograniczeń pod kątem dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować wadliwe działanie niektórych funkcji oferowanych przez Serwis.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie funkcji Serwisu, wynikające z ograniczenia przez Użytkownika możliwości zapisywania oraz odczytu plików Cookies.

 

§ 6

Bezpieczeństwo

 1. Mechanizm składowania oraz odczytu - mechanizmy składowania i odczytu plików Cookies w żaden sposób nie są powiązane z danymi osobowymi Użytkownika oraz nie umożliwiają pobierania poufnych informacji z Urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies “wewnętrzne” - zastosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
 3. Cookies “zewnętrzne” - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

 

 § 7

Serwisy zewnętrzne

 1. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 

 • Google Analytics
 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Microsoft Office 365
 • Serwis informacyjny SWWS
 • EBSCOhost
 • Prison System Review
 • IBUK Libra
 • USOSweb
 • Biblioteka cyfrowa SWWS
 • Katalog Centralnej Biblioteki Więziennictwa
 • conecti.me
 • moodle.org

 § 8

Zmiany w Polityce Cookies

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 2. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie.
 3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.

Summary

Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z Regulaminem Akademickiej Platformy Edukacyjnej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości

Full policy

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Akademicka Platforma Edukacyjna Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, zwana dalej „Platformą”, to internetowa przestrzeń Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, zwanej dalej „AWS”, która jest przeznaczona do wspomagania form procesu kształcenia, poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.[1]), ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. – o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1683 z późn. zm.[2]), a także ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – o Kuratorach Sądowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1095).

2. Regulamin Platformy AWS, zwany dalej „Regulaminem”, ustanawia się w celu zapewnienia prawidłowego i efektywnego korzystania z Platformy przez wszystkie osoby, które utworzą na niej konto.

3. Regulamin ustala zakres dozwolonego korzystania z Platformy oraz z treści i zasobów na niej zamieszczanych, w tym usługi świadczone za jej pośrednictwem, jak również reguluje status użytkownika Platformy, uczestnika kursu i prowadzącego kurs.

4. Z chwilą zarejestrowania konta na Platformie przez Użytkownika, o którym mowa w §4 następuje zawarcie przez niego z AWS umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Platformy, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Platformy.

5. Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy polegają w szczególności na:

1) uruchomieniu i obsłudze Platformy AWS;

2) inicjowaniu i rejestrowaniu procesów e-learningu oraz b-learningu na wszystkich poziomach zarządzania;

3) usprawnieniu procesu e-learningu oraz b-learningu;

4) usprawnieniu komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu dydaktycznego w ramach e-learningu oraz b-learningu;

5) ułatwieniu pozyskiwania informacji zwrotnej w ramach realizacji zadań diagnostycznych;

6) informowaniu Użytkowników o których mowa w § 4, o bieżących komunikatach,

6. Korzystanie z oferowanych przez Platformę usług jest bezpłatne.

7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Platformy pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Platformy.

 

 

§ 2

Zespół do spraw e-learningu

1. Obsługę techniczną, a w szczególności zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Platformy i obsługę korzystających z jej zasobów użytkowników oraz zarządzanie treściami udostępnianymi na Platformie realizuje Zespół ds. e-learningu, zwany dalej „Zespołem”.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) obsługa Akademickiej Platformy Edukacyjnej i innych platform edukacyjnych Uczelni, zwanych dalej łącznie „platformami edukacyjnymi”, w zakresie prowadzonych form szkoleniowych;

2) tworzenie kont użytkowników platform edukacyjnych przy wykorzystaniu baz danych Uczelni;

3) autoryzacja kont zakładanych samodzielnie przez użytkowników platformami edukacyjnych;

4) nadawanie i odbieranie użytkownikom uprawnień do dostępu do platform edukacyjnych;

5) zapewnianie pomocy technicznej użytkownikom platform edukacyjnych;

6) prowadzenie konsultacji w przedmiocie obsługi platform edukacyjnych;

7) organizacja szkoleń z obsługi platform edukacyjnych dla nauczycieli akademickich Uczelni;

8) wspieranie prowadzących kursy w tworzeniu materiałów zgodnie z metodyką projektowania kursów;

9) dbanie o estetykę i optymalny wygląd platform edukacyjnych.

 

§ 3

Zasoby Platformy

1. Na Platformie publikowane są materiały oraz pomoce dydaktyczne w formie kursów, wykorzystywane w procesie dydaktycznym z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Kursy na Platformie uporządkowane są według kategorii odzwierciedlających rodzaje studiów,  studiów podyplomowych, szkoleń wstępnych, zawodowych, specjalistycznych, doskonalenia zawodowego, szkoły doktorskiej, aplikacji kuratorskiej oraz innych form kształcenia realizowanych przez AWS.

3. Kursy zarządzane są przez prowadzących lub jednostki organizacyjne AWS realizujące zadania dydaktyczne, we współpracy z Zespołem.

 

§ 4

Użytkownik Platformy

1. Użytkownikiem Platformy może być każda osoba, która założy konto na Platformie, w tym:

1) student;

2) doktorant;

3) kandydat na studia podyplomowe lub inne formy kształcenia;

4) słuchacz studiów podyplomowych, szkolenia wstępnego, zawodowego, specjalistycznego, doskonalenia zawodowego oraz innych form kształcenia;

5) nauczyciel akademicki zatrudniony w AWS;

6) pracownik AWS lub funkcjonariusz pełniący służbę w AWS;

7) aplikant kuratorski;

8) uczestnik innych form kształcenia;

9) absolwent AWS.

2. Konto użytkownika na Platformie tworzone jest samodzielnie przez tego użytkownika lub przez Zespół przy wykorzystaniu baz danych AWS.

3. Użytkownik korzystający z Platformy zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz przestrzegania zawartych w nich postanowień.

4. Użytkownicy Platformy są zobowiązani do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

5. Użytkownik Platformy uprawniony jest do korzystania z zamieszczonych na Platformie i udostępnionych mu zasobów i treści dla własnych celów edukacyjnych oraz dla celów badawczych i dydaktycznych pozostających w związku z działalnością AWS.

6. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

1) korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;

2) korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw;

3) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Platformy jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

7. Uprawnienia, o których mowa w §4 ust. 5 wygasają:

1) w przypadku nauczyciela akademickiego oraz pracownika lub funkcjonariusza AWS – po otrzymaniu informacji z Działu Administracyjnego o ustaniu stosunku pracy lub ustaniu stosunku służbowego albo po otrzymaniu informacji z Działu Informatyki i Łączności w przypadku zawieszenia lub wyłączenia konta;

2) w pozostałych przypadkach po otrzymaniu przez Zespół informacji o zakończeniu kształcenia.

8. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swego konta osobom trzecim oraz powstrzymania się od wszelkich działań umożliwiających lub ułatwiających dostęp do Platformy osobom nieuprawnionym w zakresie zasobów lub danych osobowych, w tym zapamiętywania nazwy użytkownika i hasła w aplikacjach umożliwiających korzystanie z Platformy.

9. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Zespół o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Platformy.

10. Zespół może zawiesić lub usunąć konto użytkownika Platformy, jeżeli jest to uzasadnione poważnym lub uporczywym naruszeniem przez tego użytkownika postanowień Regulaminu. Po otrzymaniu informacji, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lub 2, Zespół niezwłocznie usuwa konto użytkownika lub je zawiesza.

 

§ 5

Uczestnik kursu

1. Użytkownik Platformy może być uczestnikiem kursu.

2. Uczestnik kursu ma prawo do:

1) korzystania z kursu na Platformie;

2) wsparcia merytorycznego ze strony prowadzącego kurs w zakresie związanym z procesem dydaktycznym realizowanym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wsparcia Zespołu w zakresie obsługi Platformy;

3) dostępu do informacji publikowanych w profilu prowadzącego kurs.

3. Prawa uczestnika kursu, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, są przyznawane indywidualnie i odrębnie do każdego kursu. Warunkiem uzyskania praw uczestnika kursu jest samodzielne zapisanie się na kurs, po uzyskaniu klucza dostępu od prowadzącego kurs lub od innego uprawnionego pracownika lub funkcjonariusza AWS, chyba że uczestnik został zapisany na kurs przez Zespół.

4. Za przygotowanie uczestników kursu do udziału w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiedzialne są  osoby wymienione w §4 ust. 1 pkt 5 i 6 realizujące kurs na Platformie.

 

§ 6

Obowiązki uczestnika kursu

Uczestnik kursu ma obowiązek:

1) przestrzegać zasad udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość, ustalanych każdorazowo przez prowadzącego;

2) zgłaszać prowadzącemu kurs lub Zespołowi wszelkie nieprawidłowości proceduralne, merytoryczne i techniczne, występujące w funkcjonowaniu Platformy.

 

§ 7

Prowadzący kurs

1. Prowadzącym kurs może być użytkownik Platformy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 6.

2. Prowadzący kurs może:

1) korzystać z Platformy w celu wspomagania prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych poprzez zastosowanie metod i technik kształcenia na odległość;

2) korzystać ze wsparcia Zespołu.

3. Prowadzący kurs uzyskuje uprawnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 po odbyciu szkolenia, w ramach którego Zespół przedstawi najważniejsze funkcje i możliwości Platformy wraz ze sposobem obsługi dostępnych narzędzi i zasobów. Prowadzący kurs może zostać zwolniony przez Zespół z obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jeśli posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 8

Obowiązki prowadzącego kurs

1. Prowadzący kurs ma obowiązek samodzielnie:

1) właściwie administrować stworzonymi przez siebie kursami;

2) umieszczać niezbędne materiały dydaktyczne na Platformie z przestrzeganiem ogólnie obowiązujących norm prawnych, w szczególności praw autorskich;

3) przygotowywać na podstawie wzorów udostępnianych przez Zespół scenariusz zajęć e-learningowych, b-learningowych oraz materiały dydaktyczne;

4) merytorycznie opracować i aktualizować zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

5) prowadzić osobisty profil na Platformie oraz aktualizować umieszczane na nim informacje;

6) zgłaszać Zespołowi wszelkie nieprawidłowości proceduralne, merytoryczne i  techniczne, występujące w funkcjonowaniu Platformy;

7) korzystać z możliwości Platformy z poszanowaniem przepisów Regulaminów i programów studiów.

2. Nadzór merytoryczny nad zajęciami prowadzonymi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej AWS, w której prowadzący kurs jest zatrudniony lub pełni służbę.

 

§ 9

Wymagania techniczne i zasady dostępu do Platformy

1. Platforma dostępna jest dla wszystkich uczestników procesu dydaktycznego realizowanego w AWS, korzystających z urządzeń komputerowych klasy PC oraz komputerów przenośnych, urządzeń mobilnych lub urządzeń do wideoprezentacji, na które wyżej wskazane osoby zalogują się i prawidłowo uruchomią Platformę.

2. Korzystanie z Platformy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

1) aktywne połączenie internetowe;

2) przeglądarka internetowa lub aplikacja mobilna.

3. Aby korzystać z funkcjonalności Platformy, Użytkownik powinien dokonać uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Platformy.

 

§ 10

Rejestracja Użytkownika

1. W trakcie pierwszego uruchomienia Platformy, Użytkownik zobowiązany jest przejść proces rejestracji na Platformie, polegający na założeniu konta Użytkownika, zwany dalej: „Rejestracją”.

2. Warunkiem Rejestracji Użytkownika na Platformie jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez niego Polityki Prywatności oraz Regulaminu.

3. W trakcie dokonywania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

1) nazwa użytkownika;

2) hasło;

3) e-mail;

4) imię;

5) nazwisko;

6) instytucja/nazwa jednostki/miejsce zatrudnienia.

4. Na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji zostanie wysłana wiadomość z instrukcją dotyczącą dokończenia procesu rejestracji. Po aktywacji konta Użytkownik będzie mógł zalogować się do Platformy. Uruchomienie i zalogowanie się do Platformy jest konieczne dla korzystania z funkcjonalności Platformy. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Zmiana nazwy Użytkownika jest możliwa tylko za pośrednictwem Zespołu.

5. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Platformy, Użytkownik zobowiązany jest do:

1) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd;

2) aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji w przypadku ich późniejszej zmiany w ramach ustawień Platformy z wyłączeniem nazwy Użytkownika;

3) umieszczania awataru (obrazka, który pojawia się przy wiadomościach Użytkownika) będącego animacją, który powinien być aktualnym zdjęciem Użytkownika, umożliwiającym jego identyfikację jak w legitymacji);

4) zachowania w tajemnicy hasła do logowania na Platformie oraz nieudostępniania go innym osobom.

6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania na Platformie.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji, Zespół zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji konta lub jego zawieszenia do momentu wyjaśnienia.

 

§ 11

Zasady korzystania z Platformy

1. Użytkownik Platformy, będący Uczestnikiem kursu lub Prowadzącym kurs  może otrzymać instrukcję logowania.

2. Zabrania się zamieszczania na Platformie materiałów i wypowiedzi sprzecznych z prawem, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujących używki lub przemoc, obrażających uczucia religijne lub naruszających prawa innych osób. W przypadku, gdy Użytkownik napotka na Platformie powyżej wymienione treści, powinien niezwłocznie powiadomić o powyższym Zespół.

3. Zespół ma prawo zablokowania dostępu do Platformy Użytkownikom Platformy naruszającym niniejszy Regulamin, zamieszczającym treści lub podejmującym działania określone w powyższym ustępie.

 

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników Platformy gromadzone są i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119/1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.[3]), ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470, z późn. zm.[4]) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

2. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawiera Polityka Prywatności, której treść udostępnia się na Platformie.

 

§ 13

Ochrona własności intelektualnej

1. Wszystkie zasoby i treści, w szczególności umieszczone na Platformie grafiki, zdjęcia, dźwięk, filmy, jak i szata graficzna Platformy oraz wybór i układ prezentowanych za jej pomocą treści, chronione są prawem autorskim, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509).

2. AWS nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wszelkich zasobów i treści umieszczonych na Platformie, z zastrzeżeniem odstępstw w tym zakresie wynikających z indywidualnych ustaleń pomiędzy AWS a twórcą oraz innych przepisów regulujących przejście na rzecz AWS autorskich praw majątkowych.

3. Prowadzący kurs odpowiada za publikowane na Platformie treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zabrania się zamieszczania na Platformie informacji o zbiórkach publicznych oraz linków do nich odsyłających.

 

§ 14

Wyłączenie odpowiedzialności

1. AWS nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Platformy, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami, jak również za szkody powstałe wskutek ujawnienia danych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.

2. Za czynniki niezależne uważa się w szczególności:

1) awarie transmisji lub łączy telefonicznych (w tym międzynarodowych), obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w  działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych;

2) przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą AWS nie odpowiada;

3) konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym.

3. Użytkownikowi nie przysługują względem AWS jakiekolwiek roszczenia z tytułu zawieszenia lub usunięcia konta, które nastąpiło zgodnie z  § 4 ust. 10

 

§ 15

Zgłoszenie awarii

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące wykorzystania oraz obsługi Platformy, należy zgłaszać za pośrednictwem danych kontaktowych znajdujących się na Platformie w zakładce Pomoc.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Platformy.

3. AWS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przed zalogowaniem się do Platformy. Do dalszego korzystania z Platformy wymagana jest zgoda Użytkownika.[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672 i 2005.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1860.

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672 i 2005

[4] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1860.